Jämförelse av gödselförbrukning under fjärde kvartalet före och efter recirkulering – Ett exempel

Här presenteras hur mycket gödselanvändningen vid Siggarden och Handelsträdgård Martin Sigg minskade under årets fjärde kvartal jämfört med samma kvartal tidigare år. Minskningen skedde tack vare att största delen av returvattnet numera recirkuleras.

Fjärde kvartalet 2023 jämförs här med fjärde kvartalet år 2021, trots att tredje kvartalet jämfördes med år 2022. Inlägget där tredje kvartalet presenteras kan du läsa r och i det presenteras odlingens upplägg och vattenkretslopp också närmare. Det som skiljer fjärde kvartalet år 2021 från fjärde kvartalet år 2022 och 2023 är att det år 2021 inte odlades spetspaprika utan specialtomat i en avdelning på 1500 m2. Returvattnet från den delen av odlingen recirkuleras inte. Ifall man hade odlat spetspaprika i den avdelningen också år 2021 hade vatten- och gödselåtgången troligen varit något mindre eftersom paprika kräver mindre vatten och lägre ledningstal (gödselkoncentration) i bevattningsvattnet än tomat. Det här betyder att fjärde kvartalen år 2021 och 2023 inte är helt jämförbara och att den uträknade inbesparingen troligen är något i överkant.

Tabell 1 Tabellen visar hur mycket av de olika näringslösningarna som använts under tredje kvartalet respektive år.

Volymen bevattningsvatten som användes under fjärde kvartalet var 4192 m3 respektive 4899 m3 år 2021 och 2023. På basen av åtgången av bevattningsvatten och uppgifterna i Tabell 1 om hur mycket av de olika gödselsorterna (stamlösning) som använts kan man räkna ut hur mycket mindre stamlösning som behövts tillsättas per kubikmeter vatten (vatten som blandats i som del av stamlösning ingår inte). Minskningen presenteras i Tabell 2.

Tabell 2 Procentuell minskning av gödseltillsats (stamlösning) per kubikmeter vatten.

Stamlösning blandas till av 25 kg fast gödsel och 0,2 m3 vatten. Gödselämnena har något högre densitet än vatten och totala volymen blir ungefär 0,2217 m3 näringslösning. (Gödselämnenas densitet uppskattas vara 1,15 kg/L, det betyder att volymen av 25 kg gödsel i fast form är 21,7 L). På basen av det här kan man räkna ut hur många säckar gödsel av de olika gödselsorterna som använts respektive år. Genom att multiplicera antalet färre använda säckar med priset på en säck kan man uppskatta hur mycket gödselkostnader odlarna sparar genom att recirkulera. Priserna per säck varierar beroende på avtal mellan odlare och återförsäljare. De ungefärliga priserna per säck, som använts i uträkningen, kommer från gödseltillverkaren Yara i slutet av oktober 2023. Hur många säckar färre som använts och hur mycket man sparat presenteras i Tabell 3.

Tabell 3 Uppskattade inbesparingen uppgår till 3342 EUR

Det kan inte nog betonas att detta endast är ett exempel från ifrågavarande odling och ett visst kvartal, och att siffrorna ska ses som ungefärliga och i det här fallet något optimistiska. Orsaken till att jämförelsen i det här fallet gjordes med siffror från år 2021 är att uppmätta vattenförbrukningen kvartal fyra år 2022 var exceptionellt mycket lägre än år 2023. Man bör också hålla i minne att drygt 20% av vattnet som plantorna inte tar upp inte kan recirkuleras eftersom det i nuläget inte är möjligt att ta det till vara och återföra det till vattenkretsloppet i odlingen.

Text och bilder: Heidi Smart