Projekt Jaustra

(1/2020-3/2023)

Projektnamnet JAUSTRA står för “Jauhiaistorjunnan uudet strategiat kasvihuonetuotannossa”, på svenska “Nya bekämpningsstrategier för vita flygare i växthusproduktion”). Målet med projektet är att utvärdera och utveckla bekämpningsstrategier av vita flygare (Trialeurodes vaporariorum). Projektet är indelat i sju arbetsplaner (AP) varav AP1 och AP3 kommer att inledas under sommaren/hösten 2020.

AP1 siktar på att genom mätning av olika parametrar i växthus och intervjuer av växthusodlare utvärdera och undersöka variationer i bekämpningsframgång av vita flygare i ett flertal växthus. De parametrar som undersöks är blad- och lufttemperatur, ljusgradient, kvävehalter i gödsel och blad. Intervjufrågorna inkluderar ämnen såsom bekämpningsstrategier för vita flygare och mjöldagg samt rutiner för borttagning av blad.

Vi önskar att väthusodlare av tomat och gurka med varierande framgångar i bekämpning av vita flygare skulle delta i AP1, som tillsammans med AP3 utgör grunden för de framtida arbetsplanerna (AP2, AP4-AP7).

I AP2 är målen att utgående från AP1 dra slutsatser om till vilken utsträckning det är ekonomiskt lönsamt att övervaka tätheter av vita flygare samt definiera tröskelvärden för olika typer av bekämpningsmetoder av vita flygare. AP2 siktar även på att utveckla nya, uppdaterade övervakningsstrategier för vita flygare i kommersiella växthus.

AP3 är ett småskaligt försök där bekämpning av vita flygare genom minskning av kvävehaltig gödsel och tillägg av selen undersöks. Experimentet sker i LUKE:s (Luonnonvarakeskus) växthus i Jockis och simulerar förhållanden i kommersiella växthus.

I AP4-AP6 är målsättningen att ytterligare utveckla bekämpningsstrategier av vita flygare genom att exempelvis kunna förutspå hur populationer av skadedjur utvecklas i odlingsplantorna och utarbeta en beredskapsplan för potentiell introduktion av Bemisia.

Material

VitaFlygare_infoblad

LetsGrowPresentation

Gula fällor som bekämpning av vita flygare FÄRDIG

Toimintasuositukset_Jaustra_VALMIS

Jauhiaisten uudet torjuntastrategiat kasvihuonetuotannossa_LOPPURAPORTTI_18.7.2023

Jaustra_SLUTRAPPORT_SVJS

Rekommendationer av Jaustra_SVJS

Guide för bekämpning av vita flygare och Bemisia

Nyheter

Samarbetspartners

Finansiärer

Kontakt

Irene Vänninen, projektledare
+358 (0)29 532 2380
irene.vanninen@luke.fi