Jordbrukets investeringsstöd och vattenrecirkulering i växthus

Växthusproduktion räknas som jordbruk och därför kan företagare i växthusbranschen ansöka om jordbrukets investeringsstöd från NTM-centralen.

Om man vill börja recirkulera bevattningsvatten kan man överväga att ansöka om investeringsstöd för installationen. Recirkulering i växthus passar in i två av de stödberättigade kategorierna (Länk 1, se nedan):

A) Bygginvesteringar som behövs vid växthusproduktion och för anskaffning av odlingstunnlar som behövs vid produktionen av trädgårdsväxter som odlas för livsmedelsbruk.

STÖDBELOPP: Stödet i den här kategorin uppgår till 30% av godkända kostnader och utöver det kan man få räntestödslån för 65% av investeringsbeloppet. För unga jordbrukare (högst 40 år och högst fem år sedan etablering av jordbruksföretag) kan investeringsstödet höjas med 10 procentenheter i denna kategori, så att totala stödprocenten blir 40%. (Länk 2)

Ett exempel på hur räntestödet räknas ut finns lägst ner.

B) Bygginvesteringar och anskaffning av maskiner eller anordningar när syftet är att förbättra miljöns tillstånd.

STÖDBELOPP: Stödet i den här kategorin uppgår till 35% av godkända kostnader. Man kan inte beviljas räntestödslån för investeringar i den här kategorin. (Länk 2)

Kategori A är lämplig att ansöka i om installationen av recirkulering sker i samband med andra investeringar i växthusproduktionen, t.ex. ny belysning eller en utbyggnad av växthusodlingen. Kategori B är lämplig om man vill installera recirkulering i en befintlig växthusodling och man söker stöd endast för det (eller om man söker investeringsstöd för recirkulering och någon annan åtgärd som förbättrar miljöns tillstånd).

Enligt nuvarande CAP-program (EU:s program för gemensam jordbrukspolitik) som gäller till utgången av 2022 är det totala maximibeloppet stöd som kan beviljas per jordbruksföretag 1 500 000 EUR för en period omfattande tre skatteår. Det finns också minimibelopp på stöd som beviljas för enskilda investeringar. Om stödet gäller en byggnadsinvestering ska stödet vara över 7000 euro. Om stödet gäller andra åtgärder ska stödet vara över 3000 euro. Om stödberättigade delen av en investering uppgår till mindre summor än de här beloppen kan stöd inte beviljas. (Länk 3)

Investeringsstöd söks elektroniskt via Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (Länk 4) och det lönar sig att läsa användarinstruktionerna (Länk 5) innan man börjar fylla i ansökan. Nästa deadline för ansökningar är 15.8.2022 och deadline för sista möjligheten att ansöka om stöd under innevarande programperiod är 15.10.2022.

Till ansökan ska bifogas bl.a. kostnadsförslag, offerter, ritningar och motiveringar till på vilket vis investeringen svarar mot urvalskriterierna (Länk 6). För investeringsstöd som söks i kategori A behöver man också bifoga ekonomikalkyler d.v.s. beskriva hur investeringen påverkar företagets lönsamhet. I Österbotten görs dessa oftast upp av Pro Agria Lantbrukssällskapet. Ekonomikalkyler krävs inte om man ansöker i kategori B, d.v.s. en investering för att förbättra miljöns tillstånd. Ifall man inte har hunnit få ihop alla bilagor innan deadline kan man ändå lämna in ansökan och leverera de bilagor som fattas något senare.

OBS! Kostnader som uppstått innan stödbeslutet är inte stödberättigade. Man ska alltså inte påbörja arbetet med sådant man sökt stöd för innan man får stödbeslutet, alltså inte t.ex. göra beställningar eller påbörja byggarbete.

Alla ansökningar som inkommit innan en deadline samlas ihop och poängsätts enligt urvalskriterierna (Länk 6). Om pengarna inte räcker åt alla som har ansökt om investeringsbidrag beviljas stöd så långt pengarna räcker, enligt de poäng ansökningarna fått och därför är det viktigt att man satsar på motiveringarna. Stöden betalas ut i efterhand på basen av verkliga betalda och bokförda kostnader. Därför bör man ta i beaktande att det behövs större tillfällig privat finansiering under tiden för projektet.

Det som beskrivits i det här blogginlägget gäller till utgången av år 2022, efter det träder ett nytt CAP-program i kraft. Programmet är inte klart ännu utan förhandlingar gällande det pågår fortfarande i EU-kommissionen. Ett utkast till planen finns på Jord- och skogsbruksministeriets hemsida och som det ser ut kommer det även här att finnas rum för investeringar i vattenrecirkulering i växthus (Länk 7).

De som funderar på att eventuellt söka stöd för dylika investeringar kan först kontakta Peter Björkmark på NTM-centralen i Österbotten, via telefon 0295 028 541 eller per e-post peter.bjorkmark(at)ntm-centralen.fi.

Text: Heidi Smart i samarbete med Peter Björkmark, NTM-centralen i Österbotten.

Länkar till ytterligare information

Länk 1 – Stödobjekt:
Stödobjekt – Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)

Länk 2 – Hur stöden räknas ut:
Stödobjekt (ruokavirasto.fi) (tabell)

Länk 3 – Stödens storlek:
Investeringsstöd för jordbruk – Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)

Länk 4 – E-tjänsten Hyrrä:
Kirjaudu sisään | Hyrrä (ruokavirasto.fi)

Länk 5 – Användarinstruktioner för Hyrrä:
Hyrrä – den elektroniska ansökningen om landsbygdsstöd – Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)

Länk 6 – Urvalskriterier:
Microsoft Word – ValintaperusteetSV040315_sv_rev (ruokavirasto.fi)

Länk 7 – Utkast Finlands CAP-plan hittas här (informationen är på finska och engelska):
https://mmm.fi/cap27/cap-suunnitelma

Exempel: Godkända kostnader 500 000 EUR i kategori A som ger rätt till räntestöd

Godkända kostnader för investering: 500 000 EUR
Investeringsstödets belopp vid 30% stöd: 500 000 EUR x 0,3 = 150 000 EUR
Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna 65 %: 500 000 EUR x 0,65 = 325 000 EUR
Privat finansieringsandel som behövs: 500 000 – 325 000 – 150 000 = 25 000 EUR
Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna 10%: 500 000 EUR x 0,1 = 50 000 EUR

Detta betyder att ett räntestöd på 50 000 EUR kan användas för att täcka räntan på lånet på 325 000 EUR till den del räntan överstiger 1%.

Beakta att stöden betalas ut i efterhand på basen av verkliga betalda och bokförda kostnader och att större tillfällig privat finansiering behövs under tiden för projektet.