Recirkuleringen har inletts!

Recirkuleringen hos Handelsträdgård Martin Sigg Ab och Siggarden Ab Oy har nu inletts på tomatkulturen som nyligen toppats och ska producera tomater ännu någon vecka.

Tanken var att installationen av desinficeringssystemet skulle ske redan inom första halvan av april, men på grund av att en komponent till elektrolysanläggningen (se tidigare blogginlägg) fattas har leveransen av den försenats. Från både odlarnas och projektets sida var vi ytterst måna om att recirkuleringen skulle kunna inledas på den gamla tomatkulturen och efter efterforskningar föreslog leverantören ProMinent att vi inleder recirkuleringen med en temporär lösning; Istället för att tillverka desinficeringslösningen som innehåller klorid och kaliumhypoklorit on site används en färdig lösning som tillverkats på annan plats. När elektrolysanläggningen levereras kopplas den in och temporära lösningen, som består av en behållare och en extra pump, kopplas bort.

Så hur är då systemet som helhet uppbyggt? Returvattnet (överrinningsvatten) som plantorna inte tagit upp samlas i en 5 m^3 stor tank, som redan fanns på odlingen. Ur den har returvattnet tidigare i en jämn ström pumpats ut i avloppet. Nu pumpas returvattnet i stället därifrån genom ett sandfilter varefter desinficeringslösningen doseras i det filtrerade vattnet, som leds till en tank med en blandare. Desinficeringen handlar i det här fallet både om dosering och verkningstid och för att verkningstiden ska vara tillräcklig uppehålls vattnet först i tanken med blandaren och sedan i en efterföljande tank innan det leds till råvattentanken där det blandas med råvattnet. Från råvattentanken leds blandningen av desinficerat returvatten och råvatten till gödselblandaren där näringsämnen blandas i och sedan vidare till dagvattentanken. En mera detaljerad beskrivning av systemet och ett flödesdiagram kommer att presenteras när själva elektrolysanläggningen Chlorinsitu IIa är på plats.

Det optimala vore att pumpa in en viss del behandlat returvatten och en viss del råvatten i gödselblandaren, men det hade gett en stor fast tilläggskostnad, vilken inte rymdes inom projektets budgetramar. För att kontrollera att näringsinnehållet i det utgående vattnet hålls på rätt nivå som motsvarar gödselreceptet kommer täta analyser att göras på utgående näringslösning, speciellt i början och under perioder som är extra känsliga för plantorna.

Installationen förlöpte väl om man bortser från ett par små läckage och en givare som visade sig vara anpassad för lägre halter av fritt klor. Problemen löstes med gemensamma krafter och recirkuleringen kunde inledas idag, torsdag 05.05.2022, på morgonen. Vi ser med spänning fram emot att följa med hur systemet fungerar och vilka möjliga inbesparingar det kan ge gällande gödsel- och vattenanvändning.

Text och foto: Heidi Smart


23.6.2022 Reningen med Chlorinsitu IIa har avbrutits och en reklamation har sänts till leverantören av anläggningen.