Ultrafiltrering med Kathari UF1

Ultrafiltrering är en fysikalisk metod för att rena returvatten och projektet VattRe kommer att följa med recirkuleringen vid en odling där en ultrafiltreringsanläggning har installerats.

Siggarden Ab Oy, som ägs av Jonathan Sigg, och Handelsträdgård Martin Sigg Ab har gemensamt installerat ultrafiltreringsanläggningen Kathari UF 1. Anläggningen saluförs av holländska Van der Ende Groep och den installerades vid odlingarna vecka 10 i år (2023). Inom projektet VattRe kommer vi att få följa med hur reningen av returvattnet och recirkuleringen fungerar.

Bilden nedanför visar systemet i sin helhet. Längst till vänster syns den svarta returvattentanken dit överskottsvattnet från odlingen kommer.

Från returvattentanken pumpas vattnet till det här vita förbehandlingskärlet där flockningsmedlet järnklorid (Kemira PIX 111) tillsätts under omblandning för att fälla ut organiskt material. Det bildas ”flockar” som sedan filtreras bort. Man odlar i torv och det kommer en del organiskt material med returvattnet från odlingen. (Den vita cylindern bredvid blandarmotorn är ett avsågat membranfilter.)

Flockarna och andra fasta partiklar som är större än 25 mikron (µm) filtreras bort i ett 6Matic självrengörande screen filtret som ses på bilden ovanför. Filtret rengörs mekaniskt med en “skrapa” som finns inuti filtret och backspolas. Rengöringen sker automatiskt och vattnet från rengöringen återanvänds inte utan leds till avloppet, så här uppstår en viss förlust av vatten. Hur stor den är beror på hur ofta filtret måste backspolas, alltså beror förlusten på hur ”smutsigt” vattnet är.

Efter 6Matic filtret leds vattnet till membranfiltret, som är den vita lodräta cylindern till höger på bilden ovanför. Vid behov tillsätts svavelsyra (H2SO4) i vattnet före membranfiltret eftersom för högt pH kan leda till att gödningsämnen fälls ut i membranfiltret.

Vattnet som ska renas leds in i de otaliga tunna ”sugrören” som finns inne i filterhöljet (se bilden ovanför). Rören har mikroskopiska hål i väggarna och genom dessa pressas det renade vattnet (filtratet) ut. Orenheter och sjukdomsalstrare lämnar kvar inne i rören och sköljs bort när filtret rengörs.

Reningen av membranfiltret sker var 20:e minut, men om tryckskillnaden före och efter filtret blir för stor innan 20 minuter har gått rengörs filtret automatiskt. Rengöringen sker med forward flush (vatten och tryckluft) och backspolning med vatten. Vid behov tillsätts väteperoxid (H2O2) och svavelsyra (H2SO4) för att effektivera rengöringen av filtret. Vattnet från all backspolning av membranfiltret (också med kemikalier) går till tillbaka till returvattentanken och återanvänds.

Här doseras vid behov svavelsyra för sänkning av pH före membranfiltret och väteperoxid och svavelsyra för rengöring av filtret.

Med hjälp av den här displayen kan man styra anläggningen och följa med vilka processer som pågår.

På bilden nedanför ses vatten från olika ställen i processen. I första glaset finns obehandlat returvatten, i andra glaset vatten där “flockar” bildats efter tillsats av flockningsmedel, i tredje glaset ses  filtrat (vatten  som passerat genom membranfiltret) och vattnet i det sista glaset är backspolningsvatten från 6Matic screen filtret.

Via länken hittas Van der Ende Groeps reklamfilm för Kathari.

https://vimeo.com/790814202

Text och foto: Heidi Smart