Inbesparing av gödsel vid recirkulering – Ett exempel

I den här texten presenteras en uppskattning av hur mycket gödningsämnen man kan spara genom att recirkulera bevattningsvatten. Exemplet kommer från JCON Greenhouse Ab.

Det kan inte nog understrykas att detta endast är ett exempel. Det är en jämförelse av hur mycket mindre gödningsämnen man har behövt tillsätta per kubikmeter bevattningsvattnet sedan man började recirkulera. Jämförelsen görs mellan två månader, mars (innan recirkulering) och juli (med recirkulering) 2022.

Plantorna var planterade på två hektar i slutet av år 2021, i det ena blockhuset i slutet av oktober och i det andra i början av december. I det ena huset belyser man med LED och HPS lampor, i det andra huset belyses med endast HPS lampor. Plantorna, som ger pärltomat, var i full produktion i både mars och juli månad. Ljusförhållandena är helt olika i mars och juli och det påverkar förstås plantornas upptag av både vatten och näringsämnen, men för den som är insatt i växthusodling kan exemplet förhoppningsvis ändå ge en fingervisning gällande hur stora gödselinbesparingar recirkulering kan resultera i.

Gödselblandaren blandar inkommande desinficerat recirkulationsvatten och råvatten för att uppnå ett visst ledningstal på inkommande vatten till gödselblandaren. Gödselblandaren lägger till stamlösning för att uppnå slutligt ledningstal på utgående vatten. Man odlar i stenull och den genomsnittliga dräneringen var ca 15 procentenheter större i juli än i mars. Det ideala vore att jämföra två längre perioder med likadana förhållanden, med och utan recirkulering, men sådana data finns inte att tillgå i det här fallet.

Första delen av tabellen visar hur många kubikmeter vatten som vattnats ut till plantorna i mars respektive juli (vattenförbrukning), samt hur många liter av de fyra olika stamlösningarna (mängd tillsatt stamlösning) som har tillsatts till vattnet respektive månad. Den tredje kolumnen visar hur stor skillnaden är mellan mängden tillsatt stamlösning de båda månaderna (skillnad i tillsatt mängd).

Första kolumnen i andra delen av tabellen anger hur många liter stamlösning som tillsatts per kubikmeter vatten i mars, andra kolumnen anger mängden stamlösning som tillsatts per kubikmeter vatten (innehåller recirkulerat vatten) i juli. Tredje kolumnen visar hur många procent mindre stamlösning som tillsatts per kubikmeter vatten i juli jämfört med i mars.

Den minskade åtgången av gödningsämnen märks också i praktiken i och med att man behöver blanda till nya stamlösningar mera sällan. Projektet VattRe kommer förhoppningsvis i ett senare skede att kunna presentera en liknande jämförelse baserat på längre tidsperiod från en annan odling.

Text: Heidi Smart