VattRe sarmarbetar med QuantiFarm

Projektet Cirkulär växthusekonomi (VattRe) inledde i höstas samarbete med det stora EU finansierade projektet QuantiFarm som bedriver ett “delprojekt” inom växthussektorn i Sydösterbotten.

QuantiFarm-projektet stöder utvidgning av användningen av digital teknik inom jordbruket som nyckelfaktor för förbättrad hållbarhetsprestanda och konkurrenskraft inom sektorn. Det finns ett behov av oberoende kvantitativa och kvalitativa bedömningar av de många kostnader, fördelar samt potentiella hållbarhetsvinster digitala jordbrukstekniska lösningar (Digital Agriculture Technology Solutions = DATS) för med sig. Både positiva och potentiella negativa effekter som kommer av DATS behöver studeras. Det är också viktigt att kunna bedöma om effekterna av DATS är jämförbara och replikerbara i praktiken.

Två växthusodlingar med året runt odling av tomat i Sydösterbotten fungerar som testodlingar i QuantiFarm. En av dem har LED-lampor, vilkas ljusintensitet digitalt kan dimmas steglöst enligt elprisvariationer. Denna odling har även ett ultrafiltreringssystem, som medför att dräneringsvatten kan recirkuleras till plantorna. De här två DATS antas resultera i kostnadsinbesparingar vad gäller användningen av el, vatten och gödselämnen. Samtidigt borde de göra odlingsverksamheten mera hållbar tack vare minskat läckage av näringsämnen till miljön och lägre koldioxidavtryck. Odlingen som har dessa två DATS jämförs med en odling, som inte har dem, utan tills vidare tyr sig till mer traditionella tekniker såsom HPS lampor och inte recirkulerar returvatten. Italienska parter i projektet har utvecklat ett kalkyleringssystem för kostnadsnyttoanalys för jämförelse av odlingar med och utan DATS. Data kommer att samlas in från totalt tre år.

Text: Irene Vänninen, Esa Palmujoki och Heidi Smart