UV-desinficering, omvänd osmos och ultraljudsbehandling av vatten vid Sven Sigg Ab

Vid Sven Sigg Ab desinficerar man returvatten med UV-anläggningen Vitalite C10-Q55 från Ridder. Man renar också råvattnet med hjälp av omvänd osmos och i en färskvattenreservoar håller man bort alger med hjälp av en apparat som sänder ut ultraljudsvågor.

Redan på 1970-talet började Sven Sigg som privat näringsidkare odla i växthus och år 1997 grundande han företaget Sven Sigg Ab. Företaget har sedan stegvis tagits över och drivs sedan år 2015 i sin helhet av sönerna Patrik och Tommy Sigg. Patrik Sigg, som intervjuas, är VD för företaget som idag odlar i stenull på knappa nio hektar. På 8800 m2 odlar man spetspaprika och på resten av arealen odlas vanlig rund tomat. Råvattnet får man från ett vattenbolag som man har tillsammans med två andra odlarföretag och dessutom tar man vatten från en egen vattenkälla.

Omvänd osmos

I samband med att man år 2019 skaffade UV-desinficeringsanläggningen investerade man också i ett avsaltningsfilter, som baserar sig på omvänd osmos, från Hatenboer-Water. Avsaltningsfiltret tar bort bland annat natrium och klorid, som annars kunde anrikas i odlingen till skadliga nivåer på grund av recirkuleringen. Tack vare avsaltningsfiltret kan allt returvatten återanvändas. Allt inkommande råvatten går först genom två sandfilter och sedan genom avsaltningsfiltret. Eftersom osmosvattnet har låg alkalinitet leds det sedan ytterligare genom ett sandfilter som innehåller kalkstenssand, vilket ökar vattnets buffertförmåga.

Råvatten lagras i en reservoar innan det leds till behandling genom omvänd osmos. I råvattentanken förekom det tidigare tillväxt av alger sommartid, vilket försvårade osmosbehandlingen. Därför installerade man en ultraljudsgivare av märket Ultramins i reservoaren och den verkar hålla algerna borta.

Erfarenheter av UV

På grund av coronapandemin blev det omöjligt att ta in någon som kunde installera UV-anläggningen och därför togs den i bruk först i början av år 2022. Första tre månaderna den var i användning säger Sigg att anläggningen orsakade mycket huvudbry och han genomgick en sann ”learning by doing” process, men sedan har det fungerat utmärkt. Ridders Vitalite C10-Q55 har en kapacitet på 260 L/min, vilket är mera än vad som behövs. Prisskillnaden till en mindre modell var inte stor och man bedömde att det är bättre med stor kapacitet så att man kan hålla ett långsamt flöde. Vatten från ungefär sex hektar med en överbevattningsgrad på 20-25% recirkuleras och det ger en driftstid per dygn på ungefär 14 timmar.

När man ska behandla vatten med UV-strålning är det viktigt att vattnet släpper genom tillräckligt mycket ljus, detta beskrivs av det så kallade T10-talet (se tidigare inlägg). Ljusgenomsläppligheten försämras bland annat av vissa molekyler och av olika former av mikroorganismer. För att hindra tillväxt av mikroorganismer i returvattentanken doserar man kontinuerligt väteperoxid i sista returvattentanken.

Orsaken till att Sven Sigg Ab började recirkulera bevattningsvatten var kort och gott byråkrati. De var helt enkelt tvungna att börja recirkulera vatten från den nyaste delen av odlingen för att ytterligare få bygga ut. Patrik Sigg berättar att han då var upprörd över tvånget, men idag ångrar han att de inte tog recirkulering i bruk redan tidigare. Han är nämligen riktigt nöjd med systemet för arbetsinsatsen är låg jämfört med fördelarna det ger, säger han. UV-lamporna tvättas automatiskt med salpetersyra när strålningen blir för svag och någon manuell rengöring eller byte av lampor har man inte behövt utföra. Den enda service man behövt göra på systemet är att byta ut styrkortet (driver) för en UV-lampa.

Valet av teknik

När man skulle välja reningsmetod för returvatten vid företaget bekantade man sig också med andra reningstekniker, bland annat med långsamfiltrering och upphettning. Långsamfiltrering skulle ha varit för platskrävande för en så här stor odling, men upphettning var det nära att valde. Den planen stupade till sist på att värmecentralen inte hade tillräckligt stor kapacitet. Till sist valde man att gå in för UV-desinficering och det var naturligt att välja en anläggning från Ridder eftersom man använder deras styrsystem i odlingen.

Näringsbalans

När man återanvänder returvatten kan man spara stora mängder gödsel, men återanvändningen kräver att man håller noggrant koll på att plantorna får lämplig mängd av alla näringsämnen de behöver. Det här övervakar man genom att låta analysera vattenprover. Vid Sven Sigg Ab tar man vattenprover för näringsanalys ungefär var fjärde vecka och analyserar då näringsinnehållet i färdigblandat bevattningsvatten, pressvatten (vatten ur odlingssubstratet) och returvatten. Patrik Sigg säger att det som kan avvika mest från önskade värden är kalium och fosfor, han har också lagt märke till att näringsinnehållet i press- och returvatten verkar gå hand i hand.

Tidigare var det en av företagets arbetsledare som skötte gödselblandningen, men sedan man började recirkulera har Sigg själv tagit över uppgiften och han sköter den med stort engagemang. Vid företaget använder man inte fullgödsel utan separata gödselkomponenter för mikronäringsämnen, vilket ger mera flexibilitet. Han håller noggrant koll på plantorna och kan göra justeringar i näringsbalansen upp till tre gånger per vecka på basen av vad plantorna ser ut att behöva, speciellt när plantorna är unga gör han många justeringar. Ett extra öga håller han alltid på att det finns tillräckligt mycket kaliumnitrat tillgängligt för plantorna.

Inbesparingar

Investeringarna man har gjort har varit relativt stora, omvänd osmos anläggningen kostade vid anskaffningen år 2019 ca 130 000 EUR och UV-anläggningen kostade ca 65 000 EUR (momsfria priser).

Sven Sigg Ab har på de sex hektar där man recirkulerar vatten sparat stora mängder av både vatten och näringsämnen. På alla näringsämnen utom kaliumnitrat har man sparat närmare 50% i kostnad. På kaliumnitrat har man sparat runt 30%. För att producera ett kilo rund tomat använde man tidigare 14,7 liter vatten, men idag använder man endast 6,6 liter.

Stort tack till Patrik Sigg för att han delade med sig sina tankar och erfarenheter av recirkulering vid växthusföretaget Sven Sigg Ab.

Text och foto: Heidi Smart