Ultrafiltrering – Höstens DisinfectorCheck resultat

Om man vill försäkra sig om att vattenreningssystemet man använder fungerar som det ska kan man då och då låta analysera vattenprover som tas före och efter reningen. Under andra halvan av år 2023 har två sådana analyser gjorts på vatten som renats med hjälpa av ultrafiltreringsanläggningen Kathari UF 1 vid Siggarden och Handelsträdgård Martin Sigg.

På sensommaren 9.8.2023 sändes vattenprover för DisinfectorCheck analys till Eurofins laboratorium i Holland. Provet efter rening togs i enlighet med god provtagningshygien, vilket innebär att provtagningsstället putsades med etanol, vattnet fick rinna ett tag innan provtagningen och provet togs från obruten vattenstråle. Enligt Eurofins chef för analystjänster i Finland ska resultatet för svampar och jäst vara under 25 cfu/ml (koloniformande enheter per milliliter) för att reningen ska kunna anses vara tillräcklig gällande dessa. Grobarhet (bakterier och svampar. Eng “germination count”) i sin tur borde efter reningen ligga på under 500 cfu/ml.

Det senare uppnåddes inte i den här analysen eftersom resultatet för bakterier efter rening låg på 1100 cfu/ml (se bild 1 ) och detta orsakade en del huvudbry för alla inblandade. Van Der Ende Groep (VDEG) som levererat systemet föreslog att den befintliga ventilen som hade en rörlig plastdel (bild 2) skulle bytas till en kran helt i rostfritt stål (bild 3).

Bild 1 Resultatet från DisinfectorCheck analysen av proverna tagna 9.8.2023

 

Bild 2 Ursprunglig kran. Slangen var borttagen när provet togs.

 

Bild 3 Ny provtagningskran helt i rostfritt stål.

När kranen hade bytts ut togs nya prover före och efter rening 7.11.2023 och sändes för DisnfectorCheck analys och nu såg resultatet bättre ut (bild 4). Av svampar + jäst fanns det 2 cfu/ml efter rening och av bakterier och svampar totalt (germination count) fanns det 80 cfu/ml. Det ser alltså ut som att det möjligen förekom någon form av bakterie och/eller svamptillväxt vid den ursprungliga kranen.

Bild 4 Resultatet från DisinfectorCheck analysen av proverna tagna 7.11.2023.

Recirkuleringen vid Siggarden och Handlesträdgård Martin Sigg har pågått oavbrutet sedan odlingssäsongen startade i juli 2023 och fortsätter att rulla på. Ultrafiltreringens effekt kommer att följas med.

Text och bilder: Heidi Smart