Projektet Cirkulär växthusekonomi (VattRe) beviljades förlängning

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten har beviljat projektet VattRe förlängning till och med 31.8.2024. Orsaken till ansökan om förlängning var att vi inom projektet vill följa med reningsmetoderna vid recirkulering under en hel säsong för att få mera heltäckande data.

Vid Siggarden Ab Oy och Handelsträdgård Martin Sigg Ab följs recirkulering och vattenrening med hjälp av ultrafiltrering med och där inleddes innevarande säsong i början av sommaren. Vid Handelsträdgård Strand Öb kommer vattenrecirkulering och vattenrening med hjälp av ett långsamfilter med stenull att startas inom kort.

Bl.a. Personalkostnaderna har varit mindre än budgeterat och därför är det möjligt att förlänga projektet inom samma ekonomiska ramar. Projektbudgetens totalsumma förblir  alltså den samma, 198 500 EUR, varav Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och finska staten står för största delen. Egenandelen står ÖSP:s trädgårdsutskotts utvecklingsfond för.

Text och foto: Heidi Smart