Resultat från reningsförsök med kalk

Försöket där vatten leddes genom granulat av bränd kalk för att renas har nu avslutats. Systemet testades under två odlingssäsonger och det konstaterades att reningen inte fungerade tillfredsställande. Här presenteras analysresultaten.

Totalt sex analyser av hur reningen påverkat innehållet av totalfosfor och -kväve i returvatten har gjorts (en analys av totalkväve misslyckades). Andra säsongen analyserades också nitratkväve (NO3-N) eftersom kväve i returvatten nästan uteslutande ser ut att förekomma i nitratform.

Reningsgraden beskriver skillnaden i fosfor-,  kväve- respektive nitratinnehåll före och efter filtrering vid de olika tidpunkterna.

Fosfor

Första säsongen fungerade fosforreningen till att börja med mycket bra, men trenden var nedåtgående. Fosforrening med hjälp av kalk grundar sig på en utfällningsreaktion på kalkgranulatens yta där det bildas kalciumfosfat. Med tiden blir allt större del av granulatens yta otillgänglig för reaktion, om man inte skrapar bort ytskiktet. Målet var att regelbundet skrapa bort ytskiktet genom kraftig omrörning. Granulatet har under försöket blandats om ordentligt med en paddel, men kanske borde omrörningen vara ännu kraftigare?

När filtermaterialet togs i bruk för andra säsongen hade det skett en klar försämring i fosforreningen. Vad försämringen beror på är ett mysterium. Det skulle eventuellt kunna vara så att ytan på kalkgranulaten har blivit porösare under vinterförvaringen och att den utfällda fosforn på granulatens yta då börjat lossna och åka ut med det filtrerade vattnet. Denna teori stöds av att det filtrerade vattnet har sett grumligare ut andra säsongen än första. Förklaringen kan också vara något helt annat.

Kväve

När systemet togs i bruk första säsongen visade första analysen att processen skulle ha minskat kväveinnehållet i vattnet med 32%, men sedan blev minskningen mindre betydande. Resultaten från andra säsongen visar till och med att kväveinnhållet i vattnet skulle öka efter filtreringen. I diskussioner har det framkommit att det egentligen inte finns någon kemisk reaktion med kalk som skulle kunna rena vatten på nitratkväve.

Slutsats

Alla analyser har en felmarginal, men även om man skulle beakta felmarginalerna till reningsgradens fördel så är resultaten inte tillräckligt bra. Ett annat problem är att pH på det renade vattnet blir väldigt högt. Man får tyvärr konstatera att det i det här fallet inte fungerar tillräckligt bra att rena vatten från näringsämnena i fråga med bränd kalk.

Systemet byggdes upp på basen av en konsultfirmas planering och utvärderingen av hur systemet fungerat baserar sig delvis på diskussioner med sakkunniga på Yrkeshögskolan Novia, Vasa yrkeshögskola och vid Uleåborgs universitet.

Text: Heidi Smart