Inbesparing av gödsel vid recirkulering – Ett till exempel

Vid Siggarden Ab Oy och Handelsträdgård Martin Sigg Ab använde man ultrafiltreringsanläggningen Kathari UF 1 i knappt tre månader innan det blev dags att byta kultur i växthusen och pausa reningen. Här presenteras hur mycket gödningsämnen man uppskattningsvis har sparat genom att recirkulera.

Under säsongen har rund tomat odlats på 12 000 m2, spetspaprika på 1500 m2 och specialtomat på 1500 m2. Av det färdigblandade bevattningsvattnet går 80% till rund tomat, 12% till specialtomat och 8% till spetspaprika. Ledningstalet i tomaternas bevattningsvatten var i medeltal 2,7 och i paprikornas 1,3. I nuläget är det endast returvattnet från odlingen av rund tomat som recirkuleras, vilket innebär att en del näringsämnen går förlorade. En viss förlust av näringsämnen uppstår också vid backspolningen av ultrafiltreringsanläggningen.

Jämförelsen görs mellan två fyraveckorsperioder, 30.1-26.2.2023 före recirkuleringen inleddes och 27.3-23.4.2023 efter att den inletts. Under perioderna hade man samma målvärden för gödningen.

Tabellen ovan visar gödselmängderna som tillsattes under jämförelseperioden före recirkulering och jämförelseperioden efter inledandet av recirkulering. Vattenförbrukningen var högre under den senare perioden. På basen av siffrorna kan man räkna ut hur mycket mindre gödningsämnen (färdigblandad näringslösning) man behövt tillsätta per kubikmeter bevattningsvatten. Minskningen ses i tabellen nedan.

Trots att allt returvatten inte har kunnat återvinnas är inbesparingen också i det här fallet betydande. Att inte recirkulera hela mängden returvatten gör också att natrium- och kloridhalterna i returvattnet inte stiger till för höga nivåer så fort. Den högsta natriumhalten som påträffades i returvattnet var 130 mg/L och registrerades 4.4.2023, sedan började nivån sjunka. Kloridhalten var som högst 17.4.2023, den var då 30 mg/L, halten hade stigit kontinuerligt. Råvattnet innehöll inför inledandet av recirkulering 25 mg/L av både natrium och klorid. (Gränsvärden för natrium i returvatten är enligt en leverantör av desinficeringsanläggning 200 mg/L och enligt ett företag som saluför gödsel 140mg/L, för klorid är gränsvärdet enligt båda källorna 280 mg/L.)

Här kan man läsa ett annat exempel på hur mycket gödning man sparat vid JCON Greenhouse Ab.