Vattenrening med bränd kalk – Andra säsongen

I Molpe har reningssystemet för utgående vatten, där filtermaterialet består av bränd kalk, nu startats upp för en andra säsong.

IBC-tankarna med kalkgranulatet förvarades under vintern i ett uppvärmt utrymme och hölls täckt med vatten. Granulatet hade sköljts när förra säsongen avslutades och såg ut att vara i gott skick.

Kalkgranulatet såg ut att ha klarat vinterförvaringen bra.

Efter förra säsongen hade vissa mera avancerade förändringar diskuterats, men det visade sig att de ändå inte var lämpliga i det här sammanhanget. Systemet byggdes därför upp på samma sätt som förra säsongen (se här), med två undantag. På slangarna där vattnet kommer in till första vattentankarna lades strumpfilter, som är tätare än filterpåsen som användes förra säsongen. Detta gjordes för att det inte ska komma så mycket fasta partiklar till filtret. Vattenutloppet på den ena filtertanken flyttades också några centimeter högre upp. När filtret är i gång bildas det nämligen ”en grumlig sky” mellan granulatet och det klara vattnet högst upp i tanken och höjningen gör förhoppningsvis att endast helt klart vatten rinner ut ur filtertanken.

Under vintern har diskussion förts med olika sakkunniga och det har visat sig att det inte egentligen finns någon möjlig kemisk reaktion som skulle göra att bränd kalk skulle rena vatten på nitratkväve. Fosforreningen sker genom utfällning på granulatets yta, vilket förklara den med tiden försvagade fosforreningen; Granulatytan ”förbrukas” och kalcium och fosfor slipper inte att reagera med varandra lika lätt. Den förbrukade ytan kan troligen skrapas bort med riktigt effektiv omrörning och därför har en stabilare paddel att röra runt med införskaffats i år.

Systemet står utomhus och alla tankar täcktes in med virkesplast.

Planen den här säsongen är att ta vattenprover (totalfosfor och totalkväve) vid fem olika tillfällen under tiden juni till september. Vid åtminstone tre av tillfällena kommer även nitratkväve att analyseras. Proverna kommer att tas ungefär två veckor efter att materialet rörts om. I år ska även temperaturen registreras vid provtagningstillfällena och pH-mätning kommer också att göras vid ett par tillfällen.

Text och foto: Heidi Smart