Jordbrukets investeringsstöd finansieringsperioden 2023-27 – Vattenrecirkulering i växthus

Om man vill börja recirkulera bevattningsvatten kan man överväga att ansöka om investeringsstöd för investeringen.

Växthusproduktion räknas som jordbruk och därför kan företagare i växthusbranschen ansöka om jordbrukets investeringsstöd från NTM-centralen. I samband med nybygge eller tillbyggnad av växthus ska investeringen i recirkulering ingå i samma byggprojekt och stödet är då samma som för resten av projektet som stöds under ”Investeringar i utveckling av gårdens konkurrenskraft och modernisering av gårdarna”.

Stöd för investeringen i recirkulering till befintliga växthusanläggningar söks som ”Investeringar som främjar miljöns tillstånd och ett hållbart produktionssätt”. För investeringar som främjar miljöns tillstånd och ett hållbart produktionssätt är bidraget 40 %. Man kan inte beviljas räntestödslån för investeringar i den här kategorin. Investeringen ska främja ibruktagandet av ett miljövänligare produktionssätt och teknik.

Investeringen ska dessutom ha minst en positiv effekt på något av följande objekt:

1) Markkvalitet
2) Vattenhushållning
3) Säkerhet vid användning av växtskyddsmedel
4) Återanvändning och återvinning av näringsämnen
5) Effektiv hantering av gödsel
6) Minskning av växthusgasutsläpp

Det totala maximibeloppet stöd som kan beviljas är 1 500 000 euro för en period omfattande tre skatteår, av vilket högst 1 200 000 euro kan användas till ”Investeringar i utveckling av gårdens konkurrenskraft och modernisering av gårdarna”. Om stödet gäller en byggnadsinvestering ska stödet vara över 7 000 euro. Om stödet gäller andra åtgärder ska stödet vara över 3 000 euro. Om stödberättigade delen av en investering uppgår till mindre summor än de här beloppen kan stöd inte beviljas.

Investeringsstöd söks elektroniskt via Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä. Ansökan öppnas uppskattningsvis under andra halvan av april och deadline för vårens stödomgång är 10.5. Ansökningar som lämnas in efter detta är med i omgången vars deadline är 15.8.

Till en ansökan som gäller recirkulering ska bifogas flera jämförbara offerter gällande anskaffningen och motiveringar till varför man väljer just ett av alternativen.

OBS! Man får på egen risk påbörja projektet (ingå avtal, göra beställning) efter att ansökan lämnats in. Kostnader som uppstått innan ansökan lämnats in är inte stödberättigade. Det rekommenderas dock att man väntar på stödbeslutet före man börjar på. Annars kan man inte söka om stöd på nytt ifall man inte beviljas stöd första gången man söker.

Alla ansökningar som inkommit innan en deadline samlas ihop och poängsätts enligt urvalskriterierna. Om pengarna inte räcker åt alla som har ansökt om investeringsbidrag beviljas stöd så långt pengarna räcker, enligt de poäng ansökningarna fått. Därför är det bra att i ansökan föra fram alla positiva aspekter med investeringen. Stöden betalas ut i efterhand på basen av verkliga betalda och bokförda kostnader eller på basen av att en åtgärd har genomförts. Närmare info om utbetalning kommer att finnas tillgänglig senare.

De som funderar på att eventuellt söka investeringsst kan först kontakta Peter Björkmark på NTM-centralen i Österbotten, via telefon 0295 028 541 eller per e-post peter.bjorkmark(at)ntm-centralen.fi.

Ytterligare information hittas på livsmedelsverkets hemsida.

Text: Heidi Smart i samarbete med Peter Björkmark, NTM-centralen i Österbotten.