Odlarintervjuer avslutade!

Den första delen av Jaustra, intervjuerna med odlare och konsulenter, har nu avslutats! Målet med intervjuerna var att kartlägga nuvarande bekämpningsstrategier av vita flygare i Österbotten och identifiera problemområden.

Totalt intervjuades 14 odlare och fem konsulenter under tiden augusti till november. Utöver intervjuerna svarade även informanterna på ett antal mer detaljerade frågor via en enkät på nätet.

 

Informanter fick prata, överväga och även spekulera i stället för att bara kryssa för olika svarsalternativ (som i den nätbaserade frågeundersökningen). Genom att kombinera intervjusvar och mer detaljerade frågor får vi förhoppningsvis en bredare bild av vilka faktorer som påverkar hur bekämpningen av vita flygare lyckas.

 

Tack till alla som deltagit, ert bidrag har en stor betydelse för att projektet ska gå framåt!

 

Vad händer med intervjumaterialet nu då?

 

De transkriberade intervjuerna med odlare kommer att genomgå kvalitativa analyser, det vill säga att svaren på frågorna kommer att märkas och delas in i olika kategorier så att det blir lättare att få en helhetsbild över hela materialet (en intervju är nämligen kring 10 sidor lång!). Konsulentintervjuerna är till för att understryka och bekräfta påståenden och kommentarer från odlare. Då alla intervjuer har kategoriserats fortskrider analyserna med sammanfattningar och citat från svaren, ”hur många svarade si eller så”. Förhoppningsvis kan vi skapa en överblick av intervjuerna, identifiera de strategier som resulterar i lyckad bekämpning av vita flygare och presentera resultaten till de deltagande odlarna.

 

Långsiktiga mål är att kunna ta fram verktyg för att förbättra bekämpningsstrategierna och möjligtvis utreda vilka behov och problemområden Jaustra kan fokusera på i fortsättningen.