Vita flygare under kontroll

Det första delmomentet i projekt Jaustras första arbetsplan (”AP1”) har inletts! Nu kör vi igång med intervjuer av växthusodlare där vi ämnar kartlägga odlingstekniker, bekämpningsmetoder och organisering av verksamheten i olika växthus.

Intervjudeltagarna ombeds att först fylla i ett formulär med flervalsfrågor och därefter får deltagarna förberedande material inför själva intervjun. Intervjun sker enligt deltagarens önskemål gällande tid och plats, intervjun spelas in och transkriberas sedan för att svaren lättare ska kunna analyseras.

Intervjuerna och transkriberingarna förväntas pågå fram till november, därefter analyseras resultaten och ett diskussionstillfälle ordnas. Under diskussionstillfället får deltagarna bekanta sig med resultaten och diskutera frågor som berör intervjun och resultaten. Alla deltagare förblir anonyma i intervjun.